21.1 C
Athens
17.3 C
Washington
20.6 C
Melbourne
8.5 C
London
10.8 C
New York
18.7 C
Sydney
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

ΑΥΣΤΡΙΑ: Τα 10 Κρίσιμα Ερωτήματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου προς το Υπουργείο Υγείας στα Πλαίσια του Συνταγματικού Ελέγχου των Μέτρων του Κορωνοϊού

Δημοφιλέστερα

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο αυτό στα Αγγλικά εδώ.

 • Το Συνταγματικό Δικαστήριο: Επισκόπηση

   Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης του Συντάγματος. Διά της αποστολής του ως “Δικαστήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων” και της αρμοδιότητάς του να εξετάζει νόμους και κανονισμούς, καλείται ιδίως να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης και να εξασφαλίζει την ύπαρξή της.

Όλες οι δημόσιες αρχές και τα λοιπά ιδρύματα που εκτελούν κρατικές λειτουργίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το Σύνταγμα. Σε περίπτωση φερόμενης παραβίασης του Συντάγματος, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ορισθεί από το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα ως το όργανο που πρέπει να λάβει την τελική απόφαση και, εάν κρίνει απαραίτητο, να προβεί στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Για το λόγο αυτό, αναφέρεται συχνά ως “Θεματοφύλακας του Συντάγματος”.

Κατά κανόνα, το Συνταγματικό Δικαστήριο ενεργεί μόνον κατόπιν αιτήματος. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα ορίζει πότε και ποιός μπορεί να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται κυρίως στον Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Νόμο και το Νόμο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

 • Συνταγματικοί Δικαστές: Επισκόπηση

   Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από 14 συνταγματικούς δικαστές: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 12 άλλα μέλη. Υπάρχουν επίσης έξι αναπληρωματικά μέλη που έχουν δικαίωμα λόγου στις περιπτώσεις που ένα από τα μέλη απέχει για λόγους υποψίας μεροληψίας ή για λόγους ασθένειας. Αν και, όπως συμβαίνει με όλα τα συνταγματικά δικαστήρια στον κόσμο, ο διορισμός τους είναι και πολιτική απόφαση, οι συνταγματικοί δικαστές ενεργούν εντελώς ανεξάρτητα με την ανάληψη των καθηκόντων τους και όχι σύμφωνα με κομματικές-πολιτικές πεποιθήσεις.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου ισοδυναμεί με Ομοσπονδιακό Υπουργό και ο Αντιπρόεδρος με Υφυπουργό. Ο βαθμός των υπολοίπων μελών, όπως και των αναπληρωματικών μελών, εξαρτάται από την ηλικία τους.

 • Οργάνωση: Επισκόπηση

   Εκτός από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα 12 μέλη και τα έξι αναπληρωματικά μέλη οι συνταγματικοί δικαστές υποστηρίζονται και από επιτελείο 100 ατόμων περίπου (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό).

H Κεντρική Είσοδος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας στη Βιέννη (© Bild: SN/APA (ARCHIV/HOCHMUTH)/GEORG HOCH)
 • Δικαστική Έδρα και Δικαστικές Δραστηριότητες

 • Διορισμός και Σύνθεση

  Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο μετά από πρόταση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, του Εθνικού Συμβουλίου ή του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εκπονεί προτάσεις για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των έξι μελών και των τριών αναπληρωματικών μελών. Το Εθνικό Συμβούλιο προτείνει τρία μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη ενώ το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προτείνει τρία μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος. Ενώ το Εθνικό Συμβούλιο και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα να προτείνουν νομικούς οποιουδήποτε επαγγέλματος συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων ή συμβολαιογράφων που εργάζονται σε επιχειρήσεις ή ενώσεις), η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μπορεί να προτείνει μόνον πρόσωπα που είναι δικαστές, διοικητικοί υπάλληλοι ή πανεπιστημιακοί καθηγητές νομικού αντικειμένου. Τρία μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εκτός της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Βιέννης. Αυτός ο τύπος σύνθεσης εξυπηρετεί τη διασφάλιση της πολυφωνίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο από χωρική και επαγγελματική άποψη, όσο και από πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο.

 • Δικαιοδοσία

  Στο Συνταγματικό Δικαστήριο παρέχεται ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αρμοδιοτήτων από το Σύνταγμα. Αυτές εκτείνονται από το συνταγματικό έλεγχο νόμων και κανονισμών μέχρι το συνταγματικό έλεγχο των πορισμάτων των διοικητικών δικαστηρίων, από την κρίση ορισμένων συγκρούσεων δικαιοδοσίας έως την επίλυση διαφορών χρηματικών αποζημιώσεων και από την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας μέχρι τον κανονιστικό έλεγχο των ανώτατων οργάνων του κράτους. Οι συγκεκριμένοι κανόνες διαδικασίας βρίσκονται κυρίως στο δεύτερο μέρος του νόμου του Συνταγματικού Δικαστηρίου και σποραδικά σε άλλους νόμους.

Αναλυτικότερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με:

 • Καταγγελίες κατά των πορισμάτων των διοικητικών δικαστηρίων
 • Αντισυνταγματικότητα νόμων
 • Έλλειψη νομιμότητας κανονισμών και δημόσιων ανακοινώσεων που αναγγέλονται εκ νέου
 • Έλλειψη νομιμότητας κρατικών συμβάσεων
 • Αμφισβητήσεις εκλογών
 • Αμφισβητήσεις κατά αιτήσεων διενέργειας δημοψηφίσματος, λαϊκές διαβουλεύσεις, δημοψηφίσματα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών
 • Απώλεια βουλευτικών εδρών
 • Ευθείες Προσφυγές κατά οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για συγκεκριμένες εμπράγματες αξιώσεις
 • Συγκρούσεις δικαιοδοσίας
 • Αξιολόγηση ικανότητας
 • Διαφορές σχετικά με κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές
 • Κατηγορίες κατά κρατικών οργάνων

Οι συνηθέστερες διαδικασίες από άποψη αριθμού είναι εκείνες που αφορούν καταγγελίες κατά των πορισμάτων των διοικητικών δικαστηρίων και το συνταγματικό έλεγχο νόμων και κανονισμών.

 • Διαδικασία-Ο Δρόμος προς την Απόφαση

 • Κίνηση Διαδικασίας

  Στην αρχή κάθε διαδικασίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου βρίσκεται ένα “εισαγωγικό δικόγραφο”, το οποίο -αναλόγα με το είδος της διαδικασίας- αναφέρεται ως “καταγγελία”, “αίτηση”, “ευθεία προσφυγή”, “εκλογική αμφισβήτηση” ή “κατηγορία”.

 • Προδικαστική Διαδικασία και Προετοιμασία Απόφασης

  Μετά την ανάθεση μιας υπόθεσης, ελέγχεται η ύπαρξη απαράδεκτου για λόγους δημόσια τάξης, η δικαιοδοσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η έγκαιρη υποβολή καταγγελίας ή η αρμοδιότητα υποβολής αιτήματος, καθώς και η συμμόρφωση με τις τυπικές νομικές προϋποθέσεις.

Εάν έχει υποβληθεί αίτηση για την παροχή δικαστικής αρωγής ή -σε περιπτώσεις καταγγελίας- για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων (ανασταλτικό αποτέλεσμα), κατά κανόνα λαμβάνεται απόφαση σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

 • Ο Συνταγματικός Δικαστής
  Δρ. Andreas Hauer

 • Ταυτότητα

    Ο Δρ. Andreas Hauer γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου 1965 στο Ybbs an der Donau. Παρακολούθησε σχολεία στο Steinakirchen am Forst και στο Wieselburg, όπου αποφοίτησε από το τοπικό γυμνάσιο BG/BRG Wiselburg το 1983. Από το 1983 έως το 1987 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του και στη συνέχεια, έως το 1989, το διδακτορικό του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Από το 1989 έως το 1990 ολοκλήρωσε την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία στον 3ο Λόχο Φρουράς του Τάγματος Φρουράς που εγκαθίσταται αποκλειστικά στο στρατώνα “Μαρία Τερέζα” στη Βιέννη. Μετά από σύντομη πρακτική άσκηση στη Βιέννη (1990), εργάστηκε από το 1990 έως το 1998 ως επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Διοικητικού Δικαίου και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Johannes Kepler του Λιντς με τους καθηγητές Peter Oberndorfer και Bruno Binder και για λίγο ως ασκούμενος δικηγόρος (1993). Το 1998 το Πανεπιστήμιο Johannes Kepler στο Λιντς του απένειμε μια μετα-διδακτορική διατριβή με θέμα “Ειρήνη, Τάξη, Ασφάλεια” στο πλαίσιο της υφηγεσίας του και το 1999 έλαβε ακαδημαϊκή άδεια καθηγεσίας “Δημοσίου Δικαίου”. Από το 1998 έως το 2000 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης των συνταγματικών δικαστών Καθ. Δρ. Siegbert Morscher και Δρ. Claudia Kahr στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το 2000 διορίστηκε ως πανεπιστημιακός καθηγητής δημοσίου δικαίου με έμφαση στο αυστριακό διοικητικό δίκαιο και τη διοικητική εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Διοικητικού Δικαίου και Διοικητικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Johannes Kepler στο Λιντς. Από το 2002 είναι επίσης επικεφαλής του Τμήματος Ενεργειακού Δικαίου του Ινστιτούτου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Johannes Kepler του Λιντς. Από το 2014 είναι αντιπρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Επιτροπής του Αυστριακού Διαμεσολαβητή.

Ο Συνταγματικός Δικαστής Δρ. Andreas Hauer (© Achim Bieniek)

Την 1η Μαρτίου 2018, το Εθνικό Συμβούλιο πρότεινε τον Δρ. Andreas Hauer ως μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως διάδοχο του Rudolf Müller, ο οποίος είχε αποσυρθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο για ηλικιακούς λόγους. Ο Δρ. Andreas Hauer ήταν ο προτιμώμενος υποψήφιος του Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας (Freiheitliche Partei Österreichs-FPÖ) και του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (Österreichische VolksPartei-ÖVP). Η πρόταση του Hauer αντιμετωπίστηκε με σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τον κατηγόρησαν ιδίως για μια φράση σε διάλεξή του το 2010, με την οποία χαρακτήρισε τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με τις απελάσεις αλλοδαπών παραβατών ως “από κοινού υπεύθυνη για την πολυεγκληματική κοινωνία”. Παρά τις επικρίσεις, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Alexander Van der Bellen αποδέχθηκε την πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου και διόρισε τον Andreas Hauer ως συνταγματικό δικαστή. Ο κ. Van der Bellen δήλωσε ότι αν και δε συμμερίζεται την κριτική του κ. Hauer για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ουσιαστική κριτική έναντι ενός ανώτατου δικαστηρίου είναι αποδεκτή από έναν καθηγητή νομικής στο πλαίσιο της ελευθερίας της επιστήμης. Εν συνεχεία, την 7η Μαρτίου 2018, ορκίστηκε από την Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Brigitte Bierlein, ως μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο Δρ. Hauer είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Από το Δεκέμβριο του 2014, είναι μέλος του Σώματος Alemannia Vienna-Linz, ενός φοιτητικού συλλόγου του Πανεπιστημίου του Λιντς αλλά και άλλων πανεπιστημίων στην περιοχή του Λιντς. Εκτιμάται ότι πρόσκειται στο Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ).

Οι κύριοι τομείς εργασίας και έρευνας του Δρ. Hauser είναι:

 • Κρατική και Διοικητική Δράση
 • Δικαιοδοσία υπό το Δημόσιο Δίκαιο
 • Ενεργειακό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Αστυνομικό Δίκαιο
 • Το Έγγραφο του Συνταγματικού Δικαστηρίου προς το Υπουργείο Υγείας

 • Υπόθεση

    Στα πλαίσια του συνταγματικού ελέγχου των μέτρων της Covid, το Συνταγματικό Δικαστήριο (VfGH) έχει υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας και τους νομικούς εκπροσώπους του δέκα ερωτήματα, τα οποία είναι στη διάθεση του Αυστριακού Πρακτορείου Τύπου (Austria Presse Agentur-APA).

Κατά πρώτον και κύριον, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου επιθυμούν να μάθουν πόσο δικαιολογημένοι ήταν οι Κανονισμοί, οι οποίοι περιλάμβαναν, για παράδειγμα, το Lockdown και τον κανόνα 2-G. Επίσης, ενδιαφέρεται και για μια προσεκτική εξέταση της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας, με την οποία ασφαλώς συνδέονται τα μέτρα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει λάβει αρκετές καταγγελίες κατά των Κανονισμών, που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στο Lockdown και στους κανόνες 2-G και 3-G.

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός βρίσκεται επίσης υπό τον εξονυχιστικό έλεγχο του ανώτατου δικαστηρίου. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα με το οποίο ασχολούνται οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επιπλέον, τα δεδομένα των νοσηλειών και των θανάτων πρέπει να αναλυθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και να αιτιολογηθεί η διάκριση μεταξύ του “πέθανε με” και “πέθανε λόγω” Covid-19.

Άγαλμα της Κυρίας Δικαιοσύνης (Γιουστίτια) του καλλιτέχνη Emanuel Pendl από το Νότιο Τιρόλο στην κεντρική αίθουσα του Παλατιού της Δικαιοσύνης στη Βιέννη της Αυστρίας

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είθισται να απευθύνει ερωτήματα προς το νομοθετικό σώμα στα πλαίσια της διαδικασίας του συνταγματικού ελέγχου, και στην προκειμένη περίπτωση και “για την προετοιμασία μιας πιθανής προφορικής ακρόασης”.

Τα ερωτήματα υποβλήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και οι ανώτατοι δικαστές ζητούσαν να τους αποσταλούν πληροφορίες μέχρι και τη 18η Φεβρουαρίου.

Ο συνταγματικός δικαστής Δρ. Andreas Hauer ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη των λεπτομερών ερωτήσεων με αφορμή το αίτημα ενός Βιεννέζικου δικηγορικού γραφείου. Πρόκειται για το δικηγορικό γραφείο Stix και συγκεκριμένα για τη συνεταίρο του Ulrike Reisner. Πρόσβαση στο φάκελο και τα δεδομένα της υπόθεσης έχει μόνον η δικηγορική εταιρεία που κίνησε τον έλεγχο με την αίτησή της. Το ερωτηματολόγιο “έγινε viral”. Η διάρρευσή του δεν είχε “εγκριθεί” από το δικηγορικό γραφείο, λέει η ίδια, τονίζοντας ότι πρόκειται για επίσημη διαδικασία. Είναι ασυνήθιστο μία τέτοια διαδικασία να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα το βλέπει και η αιτούσα.

Η Reisner και ο δικηγόρος Lothar Stix συμμετέχουν ενεργά στους “Δικηγόρους για τη Διαφώτιση” (Anwälten für Aufklärung), έναν οργανισμό που έχει κάνει λόγο στο παρελθόν περί “Υγειονομικής Δικτατορίας” αναφορικά με τα μέτρα για τον Κορωνοϊό. Σύμφωνα με τη Reisner, το δικηγορικό γραφείο έχει υποβάλλει τρεις ξεχωριστές αιτήσεις, που όλες σχετίζονται με τους κανόνες του Κορωνοϊού. Το ίδιο ερωτηματολόγιο είχε αποσταλεί από το συνταγματικό δικαστή άλλες δύο φορές στα πλαίσια της διεκπεραίωσης των αιτημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού που εφαρμόσθηκαν στην Αυστρία καθώς και τα ισχύοντα μετρά, στα Αγγλικά, μπορείτε να δείτε εδώ, εδώ, και εδώ.

 • Το σώμα του διαβιβασθέντος εγγράφου
  που περιλαμβάνει ολόκληρο το ερωτηματολόγιο

ΕΓΓΡΑΦΟ_(20-2-22)
 • Οι εξελίξεις κατόπιν της αποστολής του εγγράφου

   Η ενέργεια της αποστολής του ως άνω εγγράφου έχει δεχθεί επικρίσεις από μικρή μερίδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εξαιτίας του ότι φέρει την υπογραφή του Δρ. Andreas Hauer που όπως έχει προαναφερθεί εκτιμάται ότι πρόσκειται στο Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) και λοιπούς εφάμιλλους και πάντα σχετικούς με τη φερόμενη αυτή σύνδεση λόγους. Από την εποχή της πρότασης για το διορισμό του ως συνταγματικού δικαστή μέχρι και τη σύνταξη και υπογραφή του επίμαχου εγγράφου.

 Αυτά καθεαυτά τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου που περιλαμβάνονται στο σώμα του επιμάχου εγγράφου έχουν επίσης δεχθεί επικρίσεις από μικρή μερίδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα σημεία στα οποία φαίνεται -κυρίως- να εστιάζονται οι επικρίσεις είναι τα ακόλουθα:

 • Ότι εντός του ερωτηματολογίου, και συγκεκριμένα στο υπ’ αρίθμ. 1. ερώτημα, πραγματοποιείται μνεία σε δημοσίευμα που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και συγκεκριμένα το δημοσίευμα της ημερησίας εφημερίδας Die Presse της 11ης Οκτωβρίου του 2021 υπό τον τίτλο “Και Εμβολιασμένοι στα Νοσοκομεία: Άραγε Λειτουργούν Καθόλου τα Εμβόλια ;” (Auch Geimpfte im Spital: Wirkt die Impfung überhaupt ?) ενώ υπάρχουν, όπως αναφέρεται, αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες και δε χρειάζεται κανείς να καταφεύγει σε αναφορές των ΜΜΕ όπως επίσης ότι το Ινστιτούτο Robert Koch απαντά στην ιστοσελίδα του στο ερώτημα αυτό και δε συντρέχει κανένας λόγος να αμφιβάλλει κανείς. Σχετικώς με τις “αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες”, πραγματοποιείται αναφορά στο επιστημονικό άρθρο του The New England Journal of Medicine (NEJM) υπό τον τίτλο “BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting”
 • Ότι εντός του ερωτηματολογίου, και συγκεκριμένα -επίσης- στο υπ’ αρίθμ. 1. ερώτημα, η διατύπωση για το σύνολο των καταγεγραμμένων θανάτων “από ή με SARS-CoV-2″ και μάλιστα με έντονη (bold) γραμματοσειρά είναι εκνευριστική και ότι έτσι υποννοείται ότι ενδέχεται οι θάνατοι να οφείλονται σε άλλες αιτίες στοιχείο που υπονομεύει τον τρόπο καταμέτρησης
 • Ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο επικαλείται δημοσιεύματα των μέσων και όχι επιστημονικά στοιχεία και αυτό καταδεικνύεται και στο υπ’ αρίθμ. 7.2. ερώτημα όπου και πάλι τίθεται υπό αμφισβήτηση η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ζητώντας να πληροφορηθεί για το ποσοστό περιορισμού του κινδύνου σοβαρής νόσησης από τα εμβόλια κατά της Covid, για τον οποίο γίνεται λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μείωσή του έως και 95%. Περαιτέρω δε, ότι τα στοιχεία αυτά είναι πλέον δεδομένα διαθέσιμα στο ευρύ κενό
 • Ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο επικαλείται δημοσιεύματα ακόμα και κατά τη διατύπωση ερωτημάτων που αφορούν ζητήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα από την επιστήμη όπως το υπ’ αρίθμ. 7.4. ερώτημα με το οποίο ζητείται πληροφόρηση σχετικά με το αν η προστατευτική δράση των εμβολίων κατά της Covid μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, στοιχείο που αναφέρεται σε δημοσιεύματα των ΜΜΕ, και που ζητά επίσης να ενημερωθεί πιο αναλυτικά για την τιμή του βαθμού προστασίας σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία αναφοράς
 • Ότι ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο επικαλείται δημοσιεύματα των ΜΜΕ αίφνης στο υπ’ αρίθμ. 7.6. ερώτημα με το οποίο ζητείται να πληροφορηθεί μεταξύ άλλων για το ποσοστό μείωσης του κινδύνου μόλυνσης, ασθένειας και μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 επικαλείται επιστημονικές μελέτες αναφέροντας στην εισαγωγή του ερωτήματος ότι “Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία φαίνεται ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν κατά της Covid μπορούν επίσης να μολυνθούν από τον SARS-CoV-2, να νοσήσουν από Covid-19 και να μεταδώσουν τον SARS-CoV-2.”

Τέλος επικρίνεται η εν γένει διατύπωση των ερωτημάτων και αναφέρεται ότι είναι τέτοια που δεν καταδεικνύει την ειλικρινή διάθεση για ενημέρωση αλλά έχει ως σκοπό να παρουσιάσει συγκεκριμένη άποψη και μάλιστα προκατασκευασμένη. Οι επικρίσεις φτάνουν στο σημείο να προεξοφλούν ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο θα λάβει απόφαση που δε θα ερείδεται στα άτομα των οποίων η ζωή και η ύπαρξη θα μπορούσε να προστατευτεί από τους Κανονισμούς.

   Βεβαίως, η ενέργεια της αποστολής του ως άνω εγγράφου έχει δεχθεί και αρκετούς επαίνους όπως επίσης και αυτά καθεαυτά τα ερωτήματα με τα οποία το Συνταγματικό Δικαστήριο ζητά πληροφόρηση επί σημαντικών ζητημάτων. Οι έπαινοι των ΜΜΕ δεν είναι τόσο έντονοι όσο εκείνοι των πολιτών. Αρκετοί πολίτες συμφωνούν στο ότι τα ερωτήματα που θέτει το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ερωτήματα που εν πολλοίς και κατά πάσα πιθανότητα απασχολούν αρκετούς σκεπτόμενους ανθρώπους τουλάχιστουν τους τελευταίους μήνες ενώ το γεγονός ότι τη σύνταξη του ερωτηματολογίου την ανέλαβε ο Δρ. Andreas Hauer, ο οποίος εκτιμάται ότι πρόσκειται στο Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ), δεν το θεωρούν καταδικαστέο.

  Το αν θα είναι σε θέση το Υπουργείο Υγείας να απαντήσει στα εν λόγω ερωτήματα απασχόλησε αρκετά, όπως επίσης το πώς θα μπορούσε να ενεργήσει το Συνταγματικό Δικαστήριο στην περίπτωση που έκρινε ότι οι απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας δεν είναι επαρκείς, ποιά νοείται στα πλαίσια μίας τέτοιας διαδικασίας ως “επαρκής απάντηση”, αν είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να διαθέσει οικονομικούς πόρους και σε ποιό βαθμό προκειμένου να συλλέξει τα απαιτούμενα δεδομένα για μία “επαρκή απάντηση”. Θεωρείται, τέλος, ως απαραίτητο για το συμφέρον της Δημοκρατίας της Αυστρίας τα πορίσματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου με το πέρας της διαδικασίας του συνταγματικού ελέγχου να ενσωματωθούν σε κάποιον “πανδημικό νόμο” προκειμένου να ρυθμίζουν την κυβερνητική δράση σε μελλοντικές εφάμιλλες καταστάσεις.

  Κατά την πάροδο των ημερών ο Υπουργός Υγείας Wolfgang Mückstein του Πράσινου κόμματος (Die Grünen) απασχολήθηκε με διάφορα ζητήματα, όπως την επιβολή κυρώσεων επί των ανεμβολίαστων με έναρξη εφαρμογής από τη 15η Μαρτίου αλλά και την αξιολόγηση του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι από την 5η Μαρτίου θα αρθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού για όλους ανεξαιρέτως.

Ο Υπουργός Υγείας Wolfgang Mückstein

   Στις 16 Φεβρουαρίου σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα προχωρήσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, δε θέλησε να αναλάβει την πολιτική δέσμευση. Αναφέρθηκε και πάλι στην επιτροπή που προβλέπεται από το νόμο, η οποία πρέπει να παραδώσει την εκτίμησή της από ιατρική καθώς και νομική άποψη. Για το εάν θα υπάρξουν έλεγχοι και κυρώσεις από τις 15 Μαρτίου, ο Mückstein δήλωσε ότι “Με βάση την τρέχουσα οπτική γωνία, ναι”.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η κυβέρνηση κατόπιν διαβουλεύσεων με τους κυβερνήτες των ομόσπονδων κρατιδίων και την Εθνική Συντονιστική για την Κρίση της Covid (GEsamtstaatliche COVID-KrisenkoOrdination-GECKO) είχε παρουσιάσει τα εκτεταμένα βήματα ανοίγματος.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο Karl Nehammer (ÖVP), όλα τα μέτρα θα αρθούν στις 5 Μαρτίου, εκτός από τις “άκρως ευαίσθητες δομές”, όπως οι οίκοι ευγηρίας και τα νοσοκομεία.

    Στις 17 Φεβρουαρίου συγκροτήθηκε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης για την αξιολόγηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

  Στις 18 Φεβρουαρίου συζητήθηκε η μέθοδος εργασίας και καθορίστηκε ο τρόπος προσέγγισης του ζητήματος. Αρχικά, οι εμπειρογνώμονες ιατροί θα προετοιμάσουν τις νομικές απαιτήσεις ανά κεφάλαιο και στη συνέχεια οι νομικοί θα συναγάγουν συμπεράσματα για την εφαρμογή του νόμου με βάση τα ιατρικά πορίσματα, όπως σημειώθηκε κατόπιν της συνάντησης απαντώντας σε ερώτημα του Αυστριακού Πρακτορείου Τύπου (APA).

  Εκτός από τους δύο ιατρούς Eva Schernhammer και Herwig Kollaritsch, στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού συμμετέχουν επίσης ο συνταγματολόγος και ειδικός σε θέματα ιατρικού δικαίου Karl Stöger και η νομικός Christiane Wendehorst. Η επιτροπή πρέπει να υποβάλει την πρώτη της έκθεση το αργότερο έως τις 8 Μαρτίου. Πριν από το διορισμό του στην επιτροπή, ο Stöger είχε προτείνει ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός μόνο για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες. “Αυτό θα είχε το πλεονέκτημα ότι θα ήταν ευκολότερο να καταχωρηθεί το υφιστάμενο προσωπικό”, είχε αναφέρει. Διαφορετικά, θα πρέπει ο εργοδότης να ελέγχει το ενδεχόμενο να έχει απασχοληθεί κάποιος σε άλλον τομέα. Εκτός από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, και στους νηπιαγωγούς, για παράδειγμα, θα μπορούσε επίσης να επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, αλλά για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και πάλι ο νόμος.

Τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά:
Καθ. Δρ. Herwig Kollaritsch (Εμπειρογνώμονας Ιατρός, Ειδικός Ιατρός Τροπικής Ιατρικής, Υγιεινής και Μικροβιολογίας, Μέλος της Εθνικής Συντονιστικής για την Κρίση της Covid-GECKO)
Καθ. ΔΔρ. Mag. Eva Schernhammer (Εμπειρογνώμονας Ιατρός, Ειδική Ιατρός στην Εσωτερική Παθολογία, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Επικεφαλής του Τμήματος Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιατρικής της Βιέννης, Μέλος της Εθνικής Συντονιστικής για την Κρίση της Covid-GECKO)
Καθ. Δρ. Karl Stöger, MJur (Oxon) (Καθηγητής Νομικής στο Ινστιτούτο Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Juridicum της Βιέννης, Ειδικός στο Ιατρικό Δίκαιο, Μέλος της Εθνικής Συντονιστικής για την Κρίση της Covid-GECKO)
Καθ. Δρ. Christiane Wendehorst, LL.M. (Cantab.) (Καθηγήτρια Νομικής στο Ινστιτούτο Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Juridicum της Βιέννης, Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής)

Ο ειδικός σε θέματα εμβολιασμού Kollaritsch είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι μια αναβολή της υποχρέωσης εμβολιασμού για τον Μάιο θα ήταν εφικτή. Ωστόσο, η υποχρεωτικότητα πρέπει να “ισχύσει σαφώς” πριν από την έναρξη της επόμενης φθινοπωρινής περιόδου. Ο Schernhammer εξέφρασε ανάλογη άποψη προ ολίγων ημερών. Η “εξόπλιση” με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού εντός του φθινοπώρου ενδέχεται να είναι πολύ καθυστερημένη, καθώς για να αναπτύξει το εμβόλιο τη δράση του απαιτείται να παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα.

  Σχετικά με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του Συνταγματικού Δικαστηρίου αν και η 18η Φεβρουαρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία εντούτοις το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι απαντήσεις θα αποστέλονταν “εμπρόθεσμα”.

Κατά την εκτίμηση του συνταγματικού δικηγόρου Heinz Mayer το Υπουργείο δε θα μπορέσει να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.

  Στις 19 Φεβρουαρίου κατόπιν ραδιοφωνικής συνέντευξης του Υπουργού Υγείας Wolfgang Mückstein στο Αυστριακό Πρακτορείο Τύπου (APA), δόθηκε από το σταθμό “η διευκρίνιση” σχετικώς με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των κυρώσεων επί των ανεμβολίαστων, ότι ο κ. Mückstein θα αξιολογήσει από πολιτική άποψη τυχόν συστάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για διαφορετική ημερομηνία έναρξης και εν συνεχεία θα αποφασίσει.

Στη ραδιοφωνική εκπομπή “Καλεσμένος στο περιοδικό” (Im Journal zu Gast) του δικτύου Ö1 του Orf με το βραβευμένο δημοσιογράφο Stefan Kappacher ο κ. Mückstein ερωτηθείς για την ημερομηνία έναρξης ελέγχου των παραβάσεων αναφέρθηκε στον ισχύοντα νόμο “Ότι παρέχει τρεις φάσεις και στη δεύτερη φάση από 15 Μαρτίου θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και όποιος δεν μπορεί να επιδείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού, τότε θα τιμωρείται. Αυτή είναι η ισχύουσα νομοθεσία και έτσι παραμένει για την περίπτωση αυτή.”

Παρά ταύτα, ο νόμος προβλέπει επίσης τη σύσταση επιτροπής που θα αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την επιδημιολογική κατάσταση και θα παραδίδει την αξιολόγησή της από άποψη συνταγματικότητας και μάλιστα η πρώτη θα παραδοθεί έως τις 8 Μαρτίου. Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα ανατροπής της προθεσμίας της 15ης Μαρτίου, ο κ. Mückstein απάντησε: “Στις 15 Μαρτίου θα εισέλθουμε στη φάση δύο και ακολούθως θα τεθεί σε ισχύ η φάση τρία σύμφωνα με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων.”

Σε γραπτή “διευκρίνιση” μετά τη συνέντευξη, ο Υπουργός τόνισε ρητά ότι ο νόμος περί υποχρεωτικού εμβολιασμού παρέχει ευελιξία ως προς την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Η επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της έως τις 8 Μαρτίου, είπε. “Εάν, στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, υπάρξουν νέες συστάσεις σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης των φάσεων που προβλέπει ο νόμος, τότε αυτές θα πρέπει να αξιολογηθούν από πολιτική άποψη και αναλόγως να ληφθεί απόφαση”, αφήνοντας ανοικτή την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των ελέγχων.

 • Σχόλιο

  Τα μέτρα του Κορωνοϊού εφαρμόσθηκαν από την Αυστριακή Κυβέρνηση δυνάμει των Κανονισμών που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του αποκαλούμενου ως “νόμου των μέτρων της COVID-19” και ο οποίος φέρει το διακριτικό τίτλο “COVID-19-MG”.

  Στα αρχεία των Κανονισμών στα οποία περιλαμβάνονται τα ερείσματα που έλαβε υπ’ όψιν το νομοθετικό σώμα πραγματοποιείται, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ιδιαίτερη μνεία στον αριθμό των ατόμων που νοσηλεύονται με Covid-19 σε κοινούς θαλάμους ή μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και στον αριθμό των θανόντων. Πιθανότατα θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία βάσει του συνόλου των οποίων συντάχθηκαν και θεσμοθετήθηκαν οι Κανονισμοί των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού SARS-CoV-2. Ώστε, τα θεμέλια του οικοδομήματος της εφαρμογής των μέτρων είναι τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνονται στα αρχεία των προαναφερθέντων Κανονισμών και τα οποία μελέτησε το Συνταγματικό Δικαστήριο.

   Ο συνταγματικός έλεγχος νόμων και κανονισμών εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Συνταγματικού Δικαστηρίου και αν και “κατά κανόνα” ενεργεί μόνον κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτό δεν αποκλείει την αυτεπάγγελτη διενέργεια συνταγματικού ελέγχου. Μία τέτοια κατά παρέκκλιση εμπλοκή θα μπορούσε -πιθανότατα- να δικαιολογηθεί στην ειδική περίπτωση Κανονισμών δυνάμει των οποίων εφαρμόζονται μέτρα που έχουν καθοριστική επίδραση σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση δε συνέβη αυτό και η διαδικασία του Συνταγματικού Ελέγχου κινήθηκε σύμφωνα με τον “κατά κανόνα” τρόπο στα πλαίσια διεκπεραίωσης του αιτήματος του Βιεννέζικου δικηγορικού γραφείου Stix και συγκεκριμένα της συνεταίρου Ulrike Reisner.

    Το ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο απέστειλε το επίμαχο έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας δεν πρέπει να προξενεί εντύπωση αφού πρόκειται για συνηθισμένη πρακτική στα πλαίσια του συνταγματικού ελέγχου. Ούτε και η διεξαγωγή προφορικής ακρόασης, που ενδεχομένως να συμβεί στη συνέχεια της διαδικασίας και προκειμένου το Συνταγματικό Δικαστήριο να αποφανθεί.

   Το ότι συντάκτης του εγγράφου είναι ο Δρ. Andreas Hauser δε σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για την κίνηση της διαδικασίας. Είναι ο συντάκτης του εγγράφου και ενεργεί για λογαριασμό του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

  Όλα τα ερωτήματα είναι κρίσιμα και καταδεικνύεται ότι έχουν συνταχθεί κατόπιν ουσιαστικής μελέτης. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο έγγραφο είναι αυστηρή και ακριβής. Πέρα από τη βασική διάκριση “με Covid” και “από Covid”, επιθυμείται, για παράδειγμα, να διαχωρισθεί και η περίπτωση του να ανιχνεύεται σε κάποιον ο ιός SARS-CoV-2 από την περίπτωση του να ασθενεί κάποιος από Covid-19 εμφανίζοντας συμπτώματα. Πραγματοποιείται διάκριση του ατόμου “που νοσηλεύεται λόγω Covid-19” και “που νοσηλεύεται με SARS-CoV-2”.

Φαίνεται σα να υπάρχει πραγματική διάθεση για εις βάθος διερεύνηση. Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να επικαλεσθεί κατά την κρίση του επιστημονικά άρθρα, επιστημονικές μελέτες, δημοσιεύματα των ΜΜΕ, μαρτυρίες-πραγματικά περιστατικά και οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών στα πλαίσια του συνταγματικού έλεγχου. Άλλωστε, διαθέτει και επιτελείο 100 ατόμων μεταξύ των οποίων και επιστήμονες.

Η ύπαρξη επιστημονικών συνεργατών δε σημαίνει ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο οφείλει να γνωρίζει ή και να ερμηνεύει όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία πρέπει να τα γνωρίζει και να τα ερμηνεύει το νομοθετικό σώμα που θέσπισε τα μέτρα που πρέπει να έχουν ως νομικό έρεισμα την επιστημονική πεμπτουσία του συνόλου των διαθεσίμων στοιχείων, και η οποία (πεμπτουσία) θα αποστάζεται κατόπιν συλλογής, μελέτης και κρίσης των στοιχείων αυτών.

   Το Υπουργείο Υγείας ακόμα και μέχρι την 20η Φεβρουαρίου και ενώ έχει παρέλθει η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή απαντήσεων δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας κανένα στοιχείο που να αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας σύνταξης απαντήσεων των ερωτημάτων. Εύλογο θα ήταν να είχαν ζητηθεί τουλάχιστον κάποιες διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων.

Ο Υπουργός Υγείας Wolfgang Mückstein

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο οφείλει να δείξει μία πρόοδο την οποία ενδεχομένως και να δείχνει αλλά να μην είναι γνωστό αυτό στο κοινό καθώς τα δεδομένα της υπόθεσης δεν προβλέπεται να δημοσιοποιούνται και πρόσβαση έχει μόνον η δικηγορική εταιρεία. Απορίας άξιο το πώς διέρρευσε το έγγραφο που περιλαμβάνει τα 10 κρίσιμα ερωτήματα. Συντάχθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο και διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Υγείας και το δικηγορικό γραφείο Stix.

   Το ότι από την 5η Μαρτίου έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι αίρονται όλα τα μέτρα για όλους ανεξαιρέτως αλλά ταυτόχρονα συνεχίζεται η συζήτηση και αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο να τεθεί σε εφαρμογή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός από τη 15η Μαρτίου και να επιβάλλονται κυρώσεις σε εκείνους που δε θα μπορούν να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι αντιφατικό.

   Εύλογα αναρωτιέται κανείς εάν στην περίπτωση που η προθεσμία που έχει θέσει το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι αποκλειστική, προβλέπονται κυρώσεις προς το Υπουργείου Υγείας και τί είδους κυρώσεις. Επίσης, πώς γίνεται ο Υπουργός να συζητά για ζητήματα όπως την επιβολή κυρώσεων επί των ανεμβολίαστων ή τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ή η κυβέρνηση να διαμηνύει ότι θα αρθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού για όλους ανεξαιρέτως, όταν η διαδικασία του συνταγματικού ελέγχου των Κανονισμών των μέτρων δεν έχει τελεσφορήσει και το Δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί. Η άρση, η συνέχιση, η αυστηροποίηση ή η χαλάρωση των μέτρων συνδέονται άρρηκτα με τα στοιχεία που ελέγχει το Συνταγματικό Δικαστήριο. Πώς είναι δυνατό να ξοδεύονται εργατοώρες, να σπαταλάται δημόσιο χρήμα για την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού και την επιβολή κυρώσεων επί των ανεμβολίαστων όταν δεν έχει αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο εάν τα μέτρα αυτά πάσχουν από έλλειψη συνταγματικής νομιμότητας. Κάτι τέτοιο θα ήταν ορθολογικό -για παράδειγμα- στην περίπτωση που τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Υγείας δικαιολογούνται με βεβαιότητα και βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με το Σύνταγμα. Αν ισχύει αυτό τότε ήδη διαθέτει κάποιες από τις απαντήσεις στα ερωτήματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τουλάχιστον, δηλαδή, τις απαντήσεις εκείνες που σχετίζονται με τα στοιχεία που αποτελούν τα θεμέλια του οικοδομήματος της εφαρμογής των μέτρων.

   Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υγείας δε θα πρέπει να απαντήσει με αόριστες αναφορές και απλή παράθεση σχετικών με τα ερωτήματα στοιχείων καθώς κάτι τέτοιο δε συνιστά απάντηση πλήρη και με σαφή αιτιολόγηση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται αλλά και να ερμηνεύονται τα στοιχεία ώστε να διαπιστώνεται η συνδρομή των πραγματικών και νομικών καταστάσεων ενόψει των οποίων αιτιολογείται η έκδοση των Κανονισμών των μέτρων και κατ’ επέκταση η δυνάμει αυτών εφαρμογή τους. Οφείλει να αναφέρει όλα τα στοιχεία με ειδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο καθώς και τα πραγματικά περιστατικά και την εκτίμηση αυτών ώστε να δικαιολογείται αφενός η νομιμότητα και αφετέρου να καταδεικνύεται ότι ικανοποιείται το δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει να είναι δυνατό να συναχθεί η πραγματική βάση, δηλαδή, τα πραγματικά στοιχεία επί των οποίων βασίστηκε η έκδοση των Κανονισμών καθώς και ο σκοπός, δηλαδή, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πλήρης ή επαρκής είναι η αιτιολογία όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιον τρόπο, ο οποίος δεν αφήνει κενά ή αμφιβολίες ως προς την ορθότητα της κρίσης του νομοθετικού σώματος και όχι γενική και αόριστη που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Αιτιολογία που αρκείται στη διατύπωση συμπερασμάτων χωρίς να παραθέτει τα πραγματικά περιστατικά είναι πλημμελής. Κυρίως οι δυσμενείς για τους πολίτες πράξεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Είναι ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη αιτιολογίας των δυσμενών για τους πολίτες πράξεων. Αιτιολογητέες είναι από τη φύση τους όλες οι πράξεις των οποίων ο έλεγχος είναι αδύνατος ή ατελής χωρίς την αναφορά των λόγων που τις στήριξαν, ειδικά δε οι πράξεις που είναι δυσμενείς, συνεπώς και οι πράξεις που επιβάλλουν υποχρέωση ή καταργούν ή περιορίζουν θεμελιώδη ελευθερία ή άλλο δικαίωμα. Η έλλειψη αιτιολογίας αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου της πράξης που οδηγεί στην ακυρότητά της, αφού έλεγχο της νομιμότητας της πράξης συνιστά και η έρευνα της ύπαρξης ή μη αιτιολογίας όταν αυτή επιβάλλεται ειδικά από το νόμο ή απαιτείται από τη φύση της πράξης. Η αιτιολογία για να είναι νόμιμη οφείλει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Απλή παράθεση σκέψεων δε συνιστά νόμιμη αιτιολογία, καθιστά τον δικαστικό έλεγχο ανέφικτο και οδηγεί στην ακύρωση της πράξης.

Διαδηλωτές κρατούν σημαίες και πλακάτ καθώς διαδηλώνουν για να διαμαρτυρηθούν κατά των περιορισμών της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19) και της εντολής για το εμβόλιο στη Βιέννη, Αυστρία, 11 Δεκεμβρίου 2021 (© REUTERS/Lisi Niesner)

 Η διαδιακασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο “έγινε viral”. Δεν έχει διαπιστωθεί να έχει κινηθεί διαδικασία συνταγματικού ελέγχου σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού σε άλλη χώρα. Τα ερωτήματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι κρίσιμα και δε θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρισθούν ως “απαγορευμένα” σε παγκόσμια κλίμακα. Ίσως αυτή η διαδικασία να είναι η πρώτη στα πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθεί ένας επιστημονικός διάλογος μεταξύ Συνταγματικού Δικαστηρίου και Υπουργείου Υγείας, ένας επιστημονικός διάλογος που θα έπρεπε να ανθίζει στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς ακόμα αναζητείται.

   Όπως συμβαίνει με όλα τα επιστημονικά ζητήματα έτσι και τώρα υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις. Αρκετός κόσμος θεωρεί ότι η επικρατούσα επιστημονική άποψη είναι η προβαλλόμενη άποψη. Αυτό δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ή αναιρεθεί με πλήρη βεβαιότητα καθώς δε γνωρίζουμε τις απόψεις όλων των επιστημόνων, ιδίως όταν η προβολή είναι επιλεκτική ή μονόπλευρη. Η αναζήτηση της μη προβαλλόμενης άποψης είναι εξαιρετικά δυσχερής στην εποχή μας και ως εκ τούτου απαιτεί κόπο που συνήθως ο μέσος πολίτης δεν έχει το χρόνο ή το κουράγιο ή και τη διάθεση για να το πράξει και ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανό να υιοθετήσει μία άποψη και να λάβει μία απόφαση η οποία θα ήταν ουσιωδώς διαφορετική εάν -τουλάχιστον- του παρείχαν με την ίδια ευκολία πληροφορίες από ολόκληρο το φάσμα των επιστημονικών απόψεων. Σε έναν κόσμο που διέπεται από αρχές και ηθικές αξίες, η κουβέντα αυτή θα ήταν ανύπαρκτη. Δεν είναι όμως ο κόσμος μας τέτοιος, σωστά ; Ο κόσμος μας μοιάζει με έναν κόσμο “χωρίς συνείδηση”…

    Σε κάθε περίπτωση η επικρατούσα άποψη δεν είναι κατ’ ανάγκη η ορθή. Όχι μόνο στα επιστημονικά ζητήματα αλλά εν γένει σε οποιοδήποτε ζήτημα. Η ποσότητα δεν κατισχύει της ποιότητας. Σύμφωνα με τη γνωστή αρχαιοελληνική ρήση, που αποτελεί παράφραση της ρήσης του αυλητή Καφισία, στο 14το τόμο από το 15τομο έργο με τίτλο “Δειπνοσοφισταί” του αρχαίου Έλληνα Αθήναιου από την Ναυκρατίδα της Αιγύπτου, και έχει ως εξής: “οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ” που στα νέα ελληνικά αποδίδεται ως “το καλό δε βρίσκεται στο πολύ, αλλά το πολύ βρίσκεται στο καλό”, η ποσότητα δεν εξασφαλίζει την ποιότητα, αλλά η ποιότητα αντισταθμίζει την ποσότητα. Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία η ποσότητα (το πολύ) όσο η ποιότητα (το ευ). Εν γένει αυτό είναι κάτι που ακολουθείται από αρκετό κόσμο. Όταν κάποιος ρωτάει κάποιον στον οποίον τρέφει εμπιστοσύνη και τον θεωρεί αξιόπιστο, έντιμο και ειλικρινή: “Γνωρίζεις έναν καλό γυναικολόγο, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε παιδί και…;” ή “Γνωρίζεις έναν καλό δικηγόρο που να ασχολείται με…;” ή “Γνωρίζεις έναν καλό αρχιτέκτονα για…;”, αυτό σημαίνει ότι σιωπηρά αποδέχεται ότι δεν είναι όλοι καλοί και μάλιστα ότι το να βρει έναν καλό και για το σκοπό που τον χρειάζεται απαιτεί να ασχοληθεί, να ψάξει και βεβαίως εν συνεχεία να αποφανθεί εάν πράγματι ήταν καλός ώστε να τον έχει υπ’ όψιν και γιατί όχι να τον συστήσει κι αυτός με τη σειρά του σε κάποιον άλλον που θα βρεθεί στη θέση του.

“Ο Lomonosov στη Γερμανία. Ο επιστημονικός Διάλογος.” Ελαιογραφία του Eugene Lanceray

    Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται όλες οι απόψεις και να υπάρχει και ανταλλαγή απόψεων. Η αναμεταξύ των απόψεων “ζύμωση” συμβάλλει στην παροχή περισσότερων και “ποικιλόχρωμων” πληροφοριών, την επαλήθευση, αξιολόγηση και κρίση τους και την εν τέλει διαμόρφωση της άποψης και εκείνων που δεν έχουν ήδη διαμορφώσει ή μίας νέας άποψης για εκείνους που έχουν την ελευθερία και τη θέληση να αναθεωρούν. Σημαντικό ακόμα είναι να μη συγχέεται η επιστήμη με τη θρησκεία. Η θρησκεία βασίζεται στην πίστη. Από την άλλη, η αμφισβήτηση είναι ζωτικής σημασίας για την (πραγματική) αδιάκοπα εξελισσόμενη επιστήμη. Ο Richard Feynman (Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 1965) θέλοντας να ξεχωρίσει τις μορφές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται μερικές φορές για την ανάπτυξη της επιστήμης από την ίδια την επιστήμη, υποστήριζε πως η επιστημονική διαδικασία παράγει “ειδικούς” χωρίς γνώση όταν ακολουθείται χωρίς το πνεύμα της επιστήμης που είναι η πρόκληση της εκάστοτε εκδοχής της αλήθειας την οποία υποστηρίζουν οι “ειδικοί”. Ακόμα, ότι κυρίαρχο ρόλο στην επιστήμη παίζει η αμφισβήτηση των απόψεων των “ειδικών” και η εμπιστοσύνη στην “κοινή λογική” και την “έμφυτη ευφυΐα”. Κατά τον Feynman “Επιστήμη είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών.”

    Οι απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας, η ενδεχόμενη ακρόαση, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το σκεπτικό αυτής και οι εξελίξεις που θα σηματοδοτήσει θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον απλών πολιτών αλλά και νομικών, επιστημόνων του τομέα υγείας, εμπειρογνωμόνων ιατρών, πολιτικών σε διάφορες χώρες όπου εφαρμόζονται εφάμιλλα μέτρα ή που έχουν αρθεί αλλά που εφαρμόστηκαν. Είναι βέβαιο ότι η ύπαρξη Συνταγματικού Δικαστηρίου που διενεργεί συνταγματικό έλεγχο απρόσκοπτα είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί μέγιστη δικλείδα ασφαλείας της συνταγματικής τάξης.

Το πρωτότυπο έγγραφο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας που διαβιβάσθηκε στο Υπουγείο Υγείας βρίσκεται εδώ.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έλεγχο της αυθεντικότητας του εγγράφου εδώ.

 • Αναφορές

01. https://www.vfgh.gv.at
02. https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Hauer
03. Volksanwaltschaft, “Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer-Lebenslauf.” Volksanwaltschaft, Jan 16, 2014,
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6epon/Hauer%20Lebenslauf%20Stand%2015-01-2014.pdf
04. https://second.wiki/wiki/corps_alemannia_wien_zu_linz
05. Parlament, “Nationalrat nominiert Andreas Hauer als neuen Verfassungsrichter.”, Parlament, Mar 1, 2018, https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0175
06. Orf, “VfGH stellt Fragen an Gesundheitsressort.”, Orf, Jan 30, 2022, https://orf.at/stories/3245593
07. Erich Vogl, “Entscheidende Phase: Nun muss Mückstein liefern.”, Kronen Zeitung, Feb 18, 2022, https://www.krone.at/2631201
08. Kosmo, “VfGH will Rechtfertigung für Impfpflicht & Corona-Maßnahmen von Mückstein.”, Kosmo, Feb 18, 2022, https://www.kosmo.at/vfgh-will-rechtfertigung-fuer-impfpflicht-corona-massnahmen-von-mueckstein
09. Kurier, “Corona-Beschwerden: Reaktion von Mückstein auf VfGH-Fragen unter Verschluss.”, Kurier, Feb 24, 2022, https://kurier.at/politik/inland/corona-beschwerden-reaktion-von-mueckstein-auf-vfgh-fragen-unter-verschluss/401916766
10. Der Standard, “Fragenkatalog des Verfassungsgerichtshofs zu Corona-Maßnahmen: Ein Formalvorgang geht ‘viral’.”, Der Standard, Jan 31, 2022, https://www.derstandard.at/story/2000132957841/verfassungsgerichtshof-prueftcoronamassnahmen
11. Sebastian Reinfeldt, “Die Covid-Fragen eines Sideletter-Richters.”, Semiosis, Jan 31, 2022, https://www.semiosis.at/2022/01/31/die-covid-fragen-eines-sideletter-richters
12. Orf, “Mückstein verteidigt Öffnungsschritte.”, Orf, Feb 16, 2022, https://orf.at/stories/3247718
13. Erich Vogl, “Entscheidende Phase: Nun muss Mückstein liefern.”, Kronen Zeitung, Feb 18, 2022, https://www.krone.at/2631201
14. Oe24, “Impfpflicht: So entscheidet die Expertenkommission.”, Oe24, Feb 18, 2022, https://www.oe24.at/coronavirus/impfpflicht-so-entscheidet-die-expertenkommission/511061433
15. Kleine Zeitung, “Verwirrung|Mückstein lässt offen, ob Ungeimpfte ab März bestraft werden.”, Kleine Zeitung, Feb 19, 2022, https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/6101452/Verwirrung_Mueckstein-laesst-offen-ob-Ungeimpfte-ab-Maerz-bestraft

 

Κόσμος

Δημοφιλέστερα Άρθρα